Home

66/2012. (iv. 2.) korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

 1. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhet ı tevékenységekr ıl, vala
 2. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, vala
 3. t az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005
 4. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, vala
 5. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában és e) pont ea) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvén
 6. t új pszichoaktív anyagokkal, továbbá a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel (ipari mák, kannabisz) kapcsolatos tevékenységek - bizonyos kivételektől eltekintve - kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytathatók

A 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosított 16. § (2) bekezdése értelmében 2017. szeptember 6-tól a termékkört érintő transzfer kiszállítások (hazánkból az Európai Unió másik tagállamába irányuló szállítás) esetén az ellenőrzést végző NAV területi szerveknek egy eseti export engedélypéldányt kell bevonniuk. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról (Az új pszichoaktív anyagok jegyzéke (ún Korm. rendelet október 1-i hatályba lépése előtt számos kérdés merült fel a gyógyszertárak részéről az alábbi áttekintést tesszük közzé. A változással kapcsolatban a fenti kormány rendelet és a módosított 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet szabályozási környezetéről és a közforgalmú gyógyszertárakra vonatkozó. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és . gyilkossag az orient expresszen . 66/2012. (égei tenger IV. 2.) Korm. rendelet a kámecseki parkerdő bítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktjános vitéz rajzok ív anyagokkal végegyógyászati segédeszköz bolt siófok zhető tevékenységekről, valamint ezen anyakant filozófiája gok.

(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása. 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a 2011. évi eredményességi támogatásról. 2. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a 2011. évi Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1-3. helyezés után az 1. melléklet szerinti mértékben - a 2. mellékletben az olimpiai. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet A, B, Ckivitel és D jegyzékeiben0657 szereplő anyagok esetében. 0656 A behozatali eljárásra bejelentett áruk nem tartoznak a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet hatálya alá. , újrakivitel 3427 Az EEKH által kiállított kiviteli engedély 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása 4. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2.) 1. § 28. pontja.

 1. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, az országos kamarák által működtetett és. Jogtár 2. oldal Frissítve: 2018. december 19. 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet - a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról történő távhőszolgáltatás esetében
 2. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, vala
 3. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, vala
 4. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, vala
 5. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, vala
 6. 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendeletA 1. melléklet A, B, C és D jegyzékeiben szereplő anyagok esetében. 0656 A behozatali eljárásra bejelentett áruk nem tartoznak a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet hatálya alá. kivitel, újrakivitel 3427 z ENKK által kiállított kiviteli engedély. 065
 7. t az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, vala

271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáró A Kormány 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelete egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 29. pontjaiban

Magyar Közlön

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intéze

a 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet alapján a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatáshoz nem minősülök a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyé A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Ha a 2010. december 31-ét követő és 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 330 000 forintnál több, akko 5 Megállapította: 66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1). Hatályos: 2016. IV. 1-to˝l. az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegu˝ családi pótlékra jogosító betegségekro˝l és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

Kábítószerek, pszichotróp és pszichoaktív anyagok

2 1 0 4 2 2 AM_II_II_1_21_M Határátkelőhely rendje T2 Változat: 5. y y m m d d Oldal: 1 A M_II_II_1_21_ A dokumentum letöltés/nyomtatás esetén nem ellenőrzött, felhasználás előtt meg kell győződni az érvényességről. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es Terminál Határátkelőhely Rendj (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. július 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályát veszti 2012. július 15-től. 4 Módosította a 43/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. július 1-től. 5 Hatályon kívül helyezte. 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.), c) az Európai Unió mu˝ködéséro˝l szóló szerzo˝dés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegu˝ támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV - 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról 2. § 31. pont - 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról - 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvos 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2012. (XI. 13.) Kormány rendelet. A módosítás 2012. december 1-jével lép hatályba. Ezért célul tűztük ki azt is, hogy a rendelet módosítással kapcsolatos új szabályozási elemeket és módosításokat is bemutassuk gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetet 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 21. Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 22. Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi é

257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról; 258/2014. (X. 10. Korm. rendelet 2-4. §-a, 66. a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021 Ügyféltájékoztató a kábítószerek és a pszichotrop anyagok forgalmazásáról, felhasználásáról szóló jelentés teljesítéséhez Tájékoztatóban szereplő ÁNYK űrlap Témacsoport: Egyéb rendészeti hatósági eljáráso 4120 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 44. szám 2. melléklet a 65/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez 8. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2016. január 1-j Korm. rendelet 66/A. § (2) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára,

Korm. rendelet 2-4. §-a, 71. a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről. 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes.

Hogyan csoportosítsuk a fokozottan ellenőrzött szereket

KÖNYVTÁR > Jogszabály > Kormányrendelet: 66/2012

ab)4 a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a 1 Módosította: 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 17. §(2) a). 2 Megállap ította: 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 21. §. Módos. 2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 4. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (E rendelet alkalmazásában

66 2012 Iv 2 Korm Rendelet - Playfinqu

1 A veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § a), 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 16. § a). A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közút 2/2004. (XI.18.) EüM rendelet módosításáról 21/2012.(IV.4.) NEFMI rendelet Az egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22/2012.(IV.21.) KIM rendelet Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IR

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása 1. § A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a) 2. § 32. pontjában a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont szövegrész helyéb 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésébe 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 3/2017. (III. 7.

2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.22.296/2012/8. sz.ítélete (1.66 MB) feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Korm. rendelet; III. Utazás. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

www.jogiportal.h

A minimálár - a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében írtaknak megfelelően - a becsérték 70 %-a. A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés szerint nyilatkozik, hogy a minimálár leszállításához a vélelmezett hitelezői hozzájárulás fennáll, a minimálár csökkentésére a 237/2009 (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva, a 3. § (4) bekezdés tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1

Netjogtár 2. oldal Frissítve: 2020. április 16. 0:56 Hatály: közlönyállapot (2019.IX.30.) Magyar joganyagok - 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet - az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 1 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.), c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27- László Kósa - Antal Filep: A magyar nép táji-történeti tagolódása, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáró ←1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges exportfejlesztési intézkedésekről (Nemzeti Exportstratégia A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főigazgatóság kirendeltségei látják el a fenntartói feladatokat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény.

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet (IV. 15.) Korm. rendelet és az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján e jogszabályoknak a fenti feltételhez kötött rendelkezései 2021. április 24-én hatályba léptek. Joganyag: 2/2021. (IV. 23.

Kannabisz jogi szempontból - KenderTérLátnokzsálya – Wikipédia

Korm. rendelet 2. §(7). (3) 19 Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott, a (2) bekezdéstől eltérő pénznemben meghatározott devizahitelek kitettségének hitelkérelem elbíráltakori értéke ne Korm. rendelet A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzés és felnőttképzés szakmaszerkezetének, tartalmának, dokumentum rendszerének folyamatos fejlesztését végzi, szervez és koordinál. További a fő feladatok közé tartozik az országos képzési jegyzékek (OKJ) folyamatos fejlesztése és a vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységek ellátása

64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

Korm. rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött statisztikai lapot, 2. az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, 3. meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetika 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól 63. 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában, a 7. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjába 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet: 4.) Korm. rendelet : EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a. Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti Adatlap a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez (1., 1/a. sz. függelék), a Fővárosi Önkormányzat esetében a 62/2006

Eljáró testületekre vonatkozó átmeneti szabályok.. 66 HALLGATÓI JOGVISZONNYAL NEM RENDELKEZŐKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr 2.), g) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet ( A Panaszos az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján kéri a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése é

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és

66 autótechnika 2012 I 7 Ren del e t 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény mó-dosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2012. június 4-i ülésnapján fogad - ta el. A kihirdetés napja: 2012. június 19. E törvény 1. § (1)-(7) bekezdése és 2. §-a 2012. szeptember 1-jén lép. DE Doktori szabályzat I. FEJEZET Jogszabályi háttér (1)1,2 A Debreceni Egyetem doktori szabályzatának jogszabályi hátterét az alábbi törvények és rendeletek jelentik: a 2011.évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban: Nftv.); a 137/2008. (V.16) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismer (2) A Korm. r. 1. §-ában az a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet szövegrész helyébe az a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fnyr.) szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor.

A 45/2012. (Ill. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletén alapuló önéletrajz Szövegértés Hallás utáni Olvasás értés Beszéd írás Folyamatos Társalgás beszéd Nyelvvizsga foka Nyelvvizsga típusa koordi-nátor vezet6 pénzügyi referens oldal adminiszt- tag rátor 2/4 Korm. rendelet módosítása 2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása 3. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása. 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről törvény végrehajtásáról; 84/2012 (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről; 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső. minden olyan építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén, melyet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmaz és az utcavonalától 10 méteren belül történik, valamint településképi szembotból meghatározó területen található 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1-4. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megye

48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

(VI. 13.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a munkavédelemről szóló 1993 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamin Új intézmény esetén a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 37/D. § (2) bekezdés szerinti létszámokat kell beírni. Az adatlapot intézményenként kell kitölteni (többcélú intézmény esetén egy adatlapot kell kitölteni) a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott létszám alapján OptiJUS©OptenKft. -4- 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet b) székhelyét,telephelyeit, c) alapításárólrendelkezőjogszabályteljesmegjelölését. Engedélyezési feladat- és hatáskör- Könyv oldal. Engedélyezési feladat- és hatáskör. 1. Engedélyezi az ásványi nyersanyagkutatást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása keretében. 2. Engedélyezi a bányatelek megállapítását követően az ásványvagyon feltárását és kitermelését, valamint a kitermelés.